Trường hợp không lắp con lăn Đầu Ray cửa cuốn

Trường hợp không lắp con lăn Đầu Ray cửa cuốn